tesco-gazetka-do-13-11 - page 24

Niedziela 10.11
– hipermarkety czynne do godz. 5.00 rano 11.11*
*Wrocław, ul. Czekoladowa 11 – czynny do godz. 23.00
Kielce, ul. Świętokrzyska 20 – czynny do godz. 22.00
Łódź, ul. Piłsudskiego 15/23 – czynny do godz. 20.30
Poniedziałek 11.11
– hipermarkety będą zamknięte
Wtorek 12.11
– hipermarkety będą czynne od godz. 6.00 rano**
**Wrocław, ul. Czekoladowa 11 – czynny od godz. 7.30
Kielce, ul. Świętokrzyska 20 – czynny od godz. 8.00
Łódź, ul. Piłsudskiego 15/23 – czynny od godz. 8.30
Wrocław, ul. Paprotna 7 – czynny od godz. 9.00
Wponiedziałek 11.11 – ŚwiętoNiepodległości – hipermarkety będą zamknięte
801 650 650
*
*kosztpołączeniawgcennikaoperatoraTwojejsieci
2IeUWa KandORZa Zaĝna Z dnLacK . ļ . .
U. OXE dR Z\c]eUSanLa aVRUW\PenWX, ] ]aVWU]eĝenLeP RdPLenn\cK WeUPLnöZ
RERZLÈ]\ZanLa ZVNa]an\cK na SRV]c]eJöOn\cK VWURnacK Ja]eWNL. =PLana RIeUW\ KandORZej naVWÚSXje R JRd]. . Z dnLX
UR]SRc]ÚcLa SURPRcjL. =djÚcLa XPLeV]c]Rne Z Ja]eWce PRJÈ RdELeJaÊ Rd ZL]eUXnNX SURdXNWX ]najdXjÈceJR VLÚ Z VSU]edaĝ\.
:V]\VWNLe cen\ ]aZLeUajÈ 9$7. 7eVcR nLe SURZad]L VSU]edaĝ\ SRSU]e] aNZL]\WRUöZ. :V]\VWNLe cen\ Z\UaĝRne VÈ Z ]ïRW\cK.
GAZETKA obowiÈzuMe w nastÚpuMÈcych hipermarketach
:
BYTOM
: ul. Chorzowska 86;
G'YNIA
: ul.b .F\ñska ;
GORZ™W WIE/KOPO/SKI
:b ul.b *örFz\ñskab
ul.b 6ïowLañskab
;
INOWROC’AW
:
ul. :oMska 3olskLHJob 6;
JE/ENIA G™RA
: al. -aQa 3awïa ,,
;
KA/ISZ
: ul. :oMska 3olskLHJob ;
KOSZA/IN
ul. ,. -. 3aGHrHwskLHJo ;
KRAKÓW
: ul. .aSHlaQka
ul.b :LHlLFkab
;
’Ó'½
: ul. 3LïsuGskLHJo
ul. :LGzHwskab ;
POZNA”
: ul. 0rÈJowska ul. 2SLHñskLHJo ul. 6HrEskab ;
PU’AWY:
ul. 'ÚElLñska 8G;
RU'A ¥/kSKA
: ul.b b0aMab
a;
RYBNIK
: ul. ¿orska ;
SOCHACZEW
: ul. :öMWöwka G;
STARGAR' SZCZECI”SKI
: ul.b 6zFzHFLñskab 8 ;
SZCZAWNO-Z'RÓJ
: ul. ’ÈFz\ñskLHJo
;
SZCZECIN
:
ul. 0LlFzañskab I;
TARNÓW
: ul. 1owoGÈErowska
;
TYCHY
: ul. 7owarowab ;
WARSZAWA
: al.b.(1b ul.b3oïFz\ñska
ul. 6Walowa 6 6 ;
WARSZAWA-PIASTÓW
:
ul. 7\sLÈFlHFLa ;
WROC’AW
:
ul. 3aSroWQa ul. 'ïuJa
ul. /HJQLFka 8.
*nLedRW\c]\KLSeUPaUNeWöZ
’ödě,XO.3LïVXdVNLeJR
:URcïaZ,XO./eJnLcNa
² 3LŧDPD GDPVND UR]PLDU\ 6²/ *yUD RG SLŧDP\ GDPVNLHM UR]PLDU\ 6²/ ² %OX]D GDPVND
UR]PLDU\ 6²/ ² 'yã RG SLŧDP\ GDPVNLHM UR]PLDU\ 6²/ ² 3LŧDPD PĕVND UR]PLDU\ 6²;;/
² 'yã RG SLŧDP\ PĕVNLHM UR]PLDU\ 6²;;/ ² 3LŧDPD PĕVND UR]PLDU\ 6²;;/
%
taniej
30
Bielizna nocna
*
(êYKM
VŬOE[
(êYKM
VŬOE[
1.
(êYKM
VŬOE[
%
48
30
69
kpl.
%
45
50
65
szt.
%
45
50
65
szt.
2.
(êYKM
VŬOE[
%
48
30
69
kpl.
%
34
30
49
szt.
3.
(êYKM
VŬOE[
%
41
30
59
kpl.
%
29
40
42
szt.
%
41
30
59
szt.
%
25
90
37
szt.
/VzXOM
VŬOE[
%
55
30
79
kpl.
%
55
30
79
kpl.
12.
%
41
30
59
szt.
11.
/VzXOM
VŬOE[
%
48
30
69
kpl.
/VzXOM
VŬOE[
%
55
30
79
kpl.
13.
%
41
30
59
szt.
%
48
30
69
kpl.
(êYKM
VŬOE[
2IHUWD GRW\F]\ Z\EUDQ\FK SURGXNWyZ ] NROHNFML 2IHUWD ZDŧQD RG GR
U OXE GR Z\F]HUSDQLD DVRUW\PHQWX
8.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 24
Powered by FlippingBook